Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Data publikacji: 2021-03-31

Załączniki:

  1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (plik pdf 105KB)

Deklaracja dostępności (www.bip-opskomorniki.opsinfo.pl)

Data publikacji: 2020-03-31

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.komorniki.opsinfo.pl/bip

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-30 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Gierko , ops_ag@komorniki.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 1025104 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach ul. Młyńska 15 , 62-052 Komorniki informuje, iż do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Młyńskiej. Wejście umieszczone jest prosto z chodnika (bez progów). Siedziba ośrodka znajduje się na parterze budynku. Przy chodniku prowadzącym do budynku ośrodka jest wyznaczone jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz, wejście jest szerokie, które umożliwia wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Korytarze znajdujące się w budynku są szerokie, co umożliwia swobodne poruszanie się. Jedna z łazienek jest typowo przystosowana do osób niepełnosprawnych. Do budynku nie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na miejscu jak również online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na piętrze budynku ośrodka znajduje się Straż Gminna, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, redakcja Nowin Komornickich, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. Na piętro budynku powadzą schody oraz można wjechać windą, która posiada informację głosową.

Otwórz deklarację dostępności strony www.bip-opskomorniki.opsinfo.pl